Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen Coolfox BV en haar Opdrachtgever. Coolfox BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen.

1. Definities

Aanbod: het diensten- en productenaanbod van Coolfox BV dat door de Opdrachtgever via het platform kan worden bestelt.
Opdracht: een opdracht van de opdrachtgever via het Platform voor de levering van de aangeboden diensten of producten.
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht plaatst via het Platform.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Coolfox BV met betrekking tot een geplaatste opdracht.
Overeenkomst voor diensten middels het Platform
Overeenkomst voor levering van producten middels e-mail
Platform: de website(s), apps, tools en andere communicatiemiddelen van coolfox.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Coolfox BV worden aangeboden aan de Opdrachtgever, onder meer bestaande uit het leveren van ondersteunende diensten bij kluswerkzaamheden en het leveren van aan de klus gebonden producten.
Coolfox BV: Coolfox BV handelend voor zichzelf en namens elk rechtspersoon of persoon die direct of indirect handelt onder de naam van Coolfox BV.

2. Identiteit van Coolfox BV

Coolfox BV handelend onder de naam ‘loodgietershulp.nl’
Adres hoofdvestiging:
Boelewerf 38
2987 VD RIDDERKERK
Nederland
KvK: 78433959
BTW-nr: NL861394070B01

E-Mail: info@loodgietershulp.nl

Tel: (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00)

3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgever zijn slechts van toepassing op de Service. Coolfox BV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van geleverde installatieproducten. Op de geleverde installatieproducten zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de fabrikant van toepassing.
De Opdrachtgever gaat door middel van het plaatsen van een melding direct een Overeenkomst met Coolfox BV aan voor het door de Opdrachtgever geselecteerde aanbod. De Opdrachtgever is gebonden aan de opdracht en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering op grond van artikel 6.

4. Het Aanbod

Coolfox BV voorziet in professionele visuele online ondersteuning bij voorkomende kluswerkzaamheden. Coolfox BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht zelf de mate van kundigheid van de door Coolfox BV aangedragen werkzaamheden in te kunnen schatten.
Coolfox BV geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
Coolfox BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de Opdracht definitief maakt door het klikken op de knop “Melding versturen” tijdens het proces van het plaatsen van een Opdracht via het Platform.
Na ontvangst van de Opdracht, zal Coolfox BV de Opdracht elektronisch aan de Opdrachtgever bevestigen.
De Overeenkomst kan alleen worden uitgevoerd als de Opdrachtgever correcte en volledige contactgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Opdracht. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Coolfox BV te melden.
In verband met informatie over de status van zijn Opdracht, dient de Opdrachtgever na het plaatsen van de Opdracht telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Opdracht) bereikbaar te zijn voor Coolfox BV.
Coolfox BV neemt op het in de opdracht aangegeven tijdvak contact op met de opdrachtgever. In geval van uitloop, zal Coolfox BV de opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen via de contactgegevens die bij de opdracht zijn ingevuld.
De opdrachtgever dient op zijn/haar mobiele apparaat over een stabiele netwerkverbinding dan wel een WiFi verbinding te beschikken om de te leveren dienst correct tot uitvoer te brengen.
Coolfox BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van dan wel het wegvallen van de verbinding door een slechte of onvoldoende verbinding of kwaliteit van het door de opdrachtgever gebruikte mobiele apparaat.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de opdracht

Opdrachtgever heeft tot 1 uur voor het in de opdracht aangegeven tijdvak de mogelijkheid om de dienst kosteloos te annuleren. Bij levering van producten is dit uitsluitend mogelijk 24 uur voor de verwachte leverdatum.
Bij annulering van de opdracht na 1 uur voor het in de opdracht aangegeven tijdvak dan wel het niet bereikbaar zijn binnen het tijdvak, wordt het startbedrag als vermeld in de overeenkomst alsnog in rekening gebracht.
Retourneren van bestelde producten kan uitsluitend middels een retourverzoek die opdrachtgever indient op het onder artikel 2 aangegeven e-mailadres.
Indien de Opdrachtgever een valse Opdracht plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet bereikbaar te zijn gedurende het tijdvak om de Opdracht in uitvoer te brengen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, kan Coolfox BV besluiten toekomstige Opdrachten van betreffende Opdrachtgever te weigeren.
Coolfox BV heeft het recht Opdrachten te weigeren en Overeenkomsten te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Opdracht of de contactgegevens. Indien de Opdrachtgever schijnbaar valse of frauduleuze Opdrachten plaatst, kan Coolfox BV hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Opdrachtgever verplicht te betalen voor de Opdracht. Door de Opdrachtgever kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
Behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Opdracht niet (geheel) uitgevoerd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Opdrachtgever gebruikte betaalmethode, zal de verwerking hiervan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.

8. Klachtenregeling

Als de Opdrachtgever een klacht heeft, dan dient de klacht binnen een week na uitvoering van de opdracht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan Coolfox BV op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aangegeven contactadres.
Nadat de klacht door Coolfox BV is ontvangen zal Coolfox BV zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Coolfox BV streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten volledig en duidelijk omschreven worden met vermelding van het opdrachtnummer.

9. Nieuwsbrief

Bij het afronden van de Opdracht kan de Opdrachtgever ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Opdrachtgever kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via loodgietershulp.nl/nieuwsbrief

10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Coolfox BV verwerkt persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.